Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.07.2006. "O danych osobowych" (dalej - Ustawa o danych osobowych) i określa sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa danych osobowych podejmowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Restart-Euro (dalej-Operator).
1.1. Operator stawia sobie za najważniejszy cel i warunek wykonywania swojej działalności poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela podczas przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2. Niniejsza Polityka operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które operator może uzyskać na temat odwiedzających witrynę https://restart-euro.com/.
2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych-Przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.
2.2. Blokowanie danych osobowych oznacza tymczasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wyjaśnienia danych osobowych).
2.3. Strona internetowa-zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://restart-euro.com/.
2.4. System informacyjny danych osobowych zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informacyjnych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie.
2.5. Depersonalizacja danych osobowych-działania, w wyniku których nie można określić bez użycia dodatkowych informacji przynależności danych osobowych do konkretnego użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.
2.6. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każde działanie (operację) LUB zestaw działań (operacji) dokonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
2.7. Operator jest organem państwowym, organem miejskim, osobą prawną lub fizyczną, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.
2.8. Dane osobowe-wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub zdefiniowanego użytkownika strony internetowej https://.restart-euro.com/.
2.9. Dane osobowe upoważnione przez osobę, której dane dotyczą do rozpowszechniania, to dane osobowe, do których nieograniczony zakres osób jest udostępniany przez osobę, której dane dotyczą, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dozwolonych przez osobę, której dane dotyczą do rozpowszechniania w sposób określony w ustawie o danych osobowych (dalej - dane osobowe upoważnione do rozpowszechniania).
2.10. Użytkownik - każdy odwiedzający stronę https://restart-euro.com/.
2.11. Udostępnianie danych osobowych-działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.
2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych-wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym upublicznienie danych osobowych w mediach, umieszczenie ich w sieciach informacyjno-telekomunikacyjnych lub udzielenie dostępu do danych osobowych w inny sposób.
2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi władzy państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.
2.14. Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe są nieodwracalnie niszczone z niemożnością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) niszczone są materialne nośniki danych osobowych.
3. Podstawowe prawa i obowiązki operatora
3.1. Operator ma prawo:
- otrzymywanie od podmiotu danych osobowych wiarygodnych informacji i / lub dokumentów zawierających dane osobowe;
– w przypadku wycofania przez podmiot danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych Operator ma prawo kontynuować przetwarzanie danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, Jeżeli istnieją podstawy określone w ustawie o danych osobowych;
- samodzielnie określić skład i wykaz środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wykonywania obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych i przepisach prawnych przyjętych zgodnie z nią, chyba że ustawa o danych osobowych lub inne przepisy federalne stanowią inaczej.
3.2. Operator jest zobowiązany:
- przekazywać podmiotowi danych osobowych na jego wniosek informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych;
- organizowanie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez obowiązujące prawo;
- odpowiadanie na wnioski i wnioski osób, których dane dotyczą, oraz ich przedstawicieli prawnych zgodnie z wymogami Ustawy o danych osobowych;
- zgłaszać do organu uprawnionego do ochrony praw osób, których dane dotyczą, na wniosek tego organu niezbędne informacje w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku;
- publikować lub w inny sposób zapewniać nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
- podejmowanie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, zmianą, zablokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi bezprawnymi działaniami w odniesieniu do danych osobowych;
- zaprzestania przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania, dostępu) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i niszczenia danych osobowych w sposób I przypadkach przewidzianych w ustawie o danych osobowych;
- wykonywać inne obowiązki określone w ustawie o danych osobowych.
4. Podstawowe prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych
4.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:
- uzyskiwać informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo federalne. Dane są przekazywane podmiotowi danych osobowych przez Operatora w przystępnej formie i nie mogą zawierać danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, chyba że istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji i sposób ich otrzymywania określa ustawa o danych osobowych;
- wymagać od operatora wyjaśnienia jego danych osobowych, ich zablokowania lub zniszczenia w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, bezprawnie uzyskane lub nie są niezbędne do określonego celu przetwarzania, a także podjąć określone przez prawo środki w celu ochrony swoich praw;
- przedłożenie warunku uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji na rynku towarów, robót i usług;
- cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- odwołać się do uprawnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, lub w trybie sądowym do niewłaściwego działania lub zaniechania operatora podczas przetwarzania jego danych osobowych;
- do wykonywania innych praw przewidzianych w przepisach.
4.2. Podmioty danych osobowych są zobowiązane:
- dostarczenie operatorowi wiarygodnych danych o sobie;
- poinformować operatora o wyjaśnieniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.
4.3. Osoby, które przekazały operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez jego zgody, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem.
5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
5.1. Numery telefonów.
5.2. Nazwa.
5.3. Ponadto na stronie zbierane są i przetwarzane anonimowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica i Google Analytics i inne).
5.4. Powyższe dane w dalszej części Polityki są połączone wspólnym pojęciem dane osobowe.
5.5. Operator nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych dotyczących rasy, narodowości, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia intymnego.
5.6. Przetwarzanie danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania, spośród specjalnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o danych osobowych, jest dozwolone, jeżeli przestrzegane są zakazy i warunki określone w art. 10.1 ustawy o danych osobowych.
5.7. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania jest wydawana oddzielnie od innych zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Przestrzegane są przy tym warunki określone m.in. w art. 10.1 ustawy o danych osobowych. Wymagania dotyczące treści takiej zgody są ustalane przez uprawniony organ ochrony praw osób, których dane dotyczą.
5.7.1 zgodę na przetwarzanie danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania użytkownik udziela bezpośrednio operatorowi.
5.7.2 Operator jest zobowiązany w terminie nie później niż trzy dni robocze od daty otrzymania określonej zgody użytkownika do opublikowania informacji o warunkach przetwarzania, o obecności zakazów i warunków przetwarzania przez nieograniczony krąg osób danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania.
5.7.3 przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych dozwolonych przez osobę, której dane dotyczą, do rozpowszechniania, musi zostać zakończone w dowolnym momencie na żądanie osoby, której dane dotyczą. Wymóg ten powinien zawierać nazwisko, imię, drugie imię (jeśli jest dostępne), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) Osoby, Której Dane Dotyczą, a także wykaz danych osobowych, których przetwarzanie ma zostać zakończone. Dane osobowe określone w niniejszym wymogu mogą być przetwarzane wyłącznie przez operatora, do którego są wysyłane.
5.7.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania wygasa z chwilą otrzymania przez operatora wymogu określonego w punkcie 5.7.3 niniejszej Polityki dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i sprawiedliwie.
6.2. Przetwarzanie danych osobowych ogranicza się do osiągnięcia określonych, z góry określonych i zgodnych z prawem celów. Przetwarzanie danych osobowych niezgodne z celami gromadzenia danych osobowych jest niedozwolone.
6.3. Niedozwolone jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach niezgodnych ze sobą.
6.4. Przetwarzaniem podlegają wyłącznie dane osobowe, które spełniają cele ich przetwarzania.
6.5. Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych są zgodne z określonymi celami przetwarzania. Niedozwolona jest nadmiarowość przetwarzanych danych osobowych w stosunku do określonych celów ich przetwarzania.
6.6. Podczas przetwarzania danych osobowych zapewniona jest dokładność danych osobowych, ich wystarczalność, a w razie potrzeby trafność w stosunku do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i / lub zapewnia ich akceptację w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.
6.7. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej określenie podmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną, beneficjentem lub poręczycielem jest podmiot danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub anonimizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty konieczności osiągnięcia tych celów, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.
7. Cele przetwarzania danych osobowych
7.1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
- wyjaśnienie szczegółów zamówienia.
7.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do operatora list na adres e-mail restart.euro1@gmail.com z dopiskiem "rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
7.3. Anonimowe dane użytkowników gromadzone za pomocą internetowych usług statystycznych służą do zbierania informacji o działaniach użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej zawartości.
8. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
8.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez operatora są:
- umowy zawierane między operatorem a podmiotem danych osobowych;
- przepisy federalne, inne regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych;
- zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania.
8.2. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i / lub przesłania przez użytkownika samodzielnie za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie https://restart-euro.com / lub wysłane do operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając swoje dane osobowe do operatora, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
8.3. Operator przetwarza anonimowe dane o Użytkowniku, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki użytkownika (włączono zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript).
8.4. Osoba, Której Dane Dotyczą, samodzielnie podejmuje decyzję o udostępnieniu jej danych osobowych i wyraża zgodę swobodnie, w swojej woli i w swoim interesie.
9. Warunki przetwarzania danych osobowych
9.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.
9.2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów przewidzianych w traktacie międzynarodowym lub ustawie, do wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych przez prawo na operatora.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika, który ma być wykonany zgodnie z prawem o postępowaniu egzekucyjnym.
9.4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub poręczycielem jest podmiot danych osobowych, a także do zawarcia umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub umowy, na mocy której podmiot danych osobowych będzie beneficjentem lub poręczycielem.
9.5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z praw i uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich lub do osiągnięcia ważnych społecznie celów, pod warunkiem, że prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie zostaną naruszone.
9.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, dostęp nieograniczonego grona osób, do których osoba, której dane dotyczą, jest udzielany lub na jego wniosek (dalej – publicznie dostępne dane osobowe).
9.7. Przetwarzanie danych osobowych podlega publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z Prawem Federalnym.
10. Procedura gromadzenia, przechowywania, przesyłania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych, które są przetwarzane przez operatora, jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
10.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki wykluczające dostęp do danych osobowych osób nieupoważnionych.
10.2. Dane osobowe użytkownika nigdy, pod żadnym warunkiem, nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonaniem obowiązującego prawa lub w przypadku, gdy podmiot danych osobowych wyrazi zgodę operatora na przekazanie danych osobie trzeciej w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.
10.3. W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych, użytkownik może je aktualizować samodzielnie, wysyłając powiadomienie do operatora na adres e-mail operatora restart.euro1@gmail.com z dopiskiem "aktualizacja danych osobowych".
10.4. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące prawo przewidują inny termin.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając do operatora powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail operatora restart.euro1@gmail.com z dopiskiem "cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
10.5. Wszystkie informacje gromadzone przez usługi stron trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (operatorów) zgodnie z ich umową użytkownika i Polityką Prywatności. Podmiot danych osobowych i / lub użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się z tymi dokumentami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym dostawców usług wymienionych w niniejszym ustępie.
10.6. Ustanowione przez osobę, której dane dotyczą, zakazy przekazywania (z wyjątkiem udzielania dostępu) oraz przetwarzania lub Warunków Przetwarzania (z wyjątkiem uzyskiwania dostępu) danych osobowych dozwolonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, publicznym i innym interesie publicznym określonym przez prawo.
10.7. Operator podczas przetwarzania danych osobowych zapewnia poufność danych osobowych.
10.8. Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej określenie osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo, umowę, której stroną, beneficjentem lub poręczycielem jest osoba, której dane dotyczą.
10.9. Warunkiem zaprzestania przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane dotyczą, lub wycofanie zgody osoby, której dane dotyczą, a także wykrycie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
11. Wykaz czynności wykonywanych przez operatora z otrzymanymi danymi osobowymi
11.1. Operator zbiera, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, udoskonala (aktualizuje, modyfikuje), wyodrębnia, wykorzystuje, przesyła (rozpowszechnia, udostępnia, uzyskuje dostęp), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
11.2. Operator automatycznie przetwarza dane osobowe z otrzymywaniem i / lub przesyłaniem otrzymanych informacji przez sieci teleinformatyczne lub bez nich.
12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych
12.1. Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych jest zobowiązany upewnić się, że obce Państwo, na którego terytorium ma być przekazywane dane osobowe, zapewnia niezawodną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
12.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko w przypadku pisemnej zgody podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.
13. Poufność danych osobowych
Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane nie ujawniać osobom trzecim ani nie rozpowszechniać danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że prawo stanowi inaczej.
14. Postanowienia końcowe
14.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej restart.euro1@gmail.com
14.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.
14.3. Aktualna wersja Polityki w wolnym dostępie znajduje się w Internecie pod adresem https://restart-euro.com/politika
Made on
Tilda